طراحی ناخن

عکس جدید فاطما ل , مانتو سنتی 2015 , عکس های سریال معمای شاه , انواع لوستر چوبی , طراحی ناخن با لاک قرمز , مودیل مانتوو , دانلود اهنگ منو بارون جهانبخش و صادقی , مدل شلوار , کت و دامن , آهنگ لحظه از احسان خواجه امیری


ترجمه صحیفه سجادیه - دعای چهاردهم


ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهاردهم
چون از‌  ظالمان عالم ستمى به‌  وى مى رسيد يا‌  از‌  آنان ناپسندى مى ديد به‌  اين دعا با‌  خدا راز  ‌و‌  نياز  ‌و‌  شكايت مى كرد.
̶    اى خدائى كه‌  سرگذشت حال پريشان ستمديدگان (زير سرپنجه ظلم  ‌و‌  بيداد ستمگران) بر‌ تو‌  پنهان نيست
̶    و اى خدائى كه‌  داستان آنها (و آه  ‌و‌  ناله  ‌آن بيچارگان) به‌  شهادت گواهان نزد تو‌  نيازمند نيست
̶    و اى خدائى كه‌  يارى او‌  (و داد رسيش) به‌  مظلومان نزديك است (و زود به‌  فريادشان مى رسد)
̶    و اى خدائى كه‌  ظالمان را‌  هرگز يارى نمى كند (و نصرت  ‌و‌  رحمتش از‌  آنها دور است)
̶    تو اى خداى من‌  بر‌ ستمها  ‌و‌  هتك حرمتهائى كه‌  از‌  فلان ظالم  ‌و‌  فلان ستمگر به‌  من‌  رسيده كاملا آگاهى با‌  آنكه تو‌  امت را‌  از‌  ظلم با‌  اهل بيت رسول منع شديد  ‌و‌  نهى اكيد فرمودى آنان از‌  روى سركشى  ‌و‌  طغيان در‌  نعمتت  ‌و‌  غرور  ‌و‌  غفلت (از منع  ‌و‌  انتقامت) ستمها كردند
̶    پروردگارا پس‌  تو‌  بر‌ محمد  ‌و‌  آلش درود فرست  ‌و‌  ظالم بدكيش  ‌و‌  دشمن بدخواه مرا از‌  ظلم  ‌و‌  بيداد بر‌ من‌  به‌  قدرت  ‌و‌  نيروى قاهرت باز دار  ‌و‌  به‌  روى من‌  تيغ ستمش را‌  كند (و بازوى قهرش را‌  ناتوان) ساز  ‌و‌  او‌  را‌  به‌  امور مربوط به‌  خودش مشغول دار  ‌و‌  از‌  نيت سوء يا‌  از‌  عداوت با‌  من‌  عاجز  ‌و‌  ناتوان گردان
̶    پروردگارا  ‌و‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  ظلم در‌  حق مرا براى  ‌آن ظالم روا  ‌و‌  ميسر مگردان بلكه يارى  ‌و‌  اعانت مرا بر‌ او‌  در‌  نظرش نيكو ساز  ‌و‌  مرا از‌  آنگونه افعال زشت ظالمانه او‌  معصوم  ‌و‌  محفوظ دار (يعنى مرا از‌  ظلم  ‌و‌  ستم به‌  خلق منزه دار)
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا بر‌  ‌آن دشمن يارى فرما چنانكه (هميشه بر‌ او‌  غالب  ‌و‌  منصور باشم و) هم اكنون يارى تو‌  درد درونى كينه  ‌و‌  غضبم را‌  شفا بخشد  ‌و‌  خشمم را‌  كاملا فرو نشاند
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  اطهارش  ‌و‌  در‌  عوض ظلم  ‌و‌  جورى كه‌   ‌آن دشمن با‌  من‌  كند تو‌  عفو  ‌و‌  بخششت را‌  شامل حالم گردان  ‌و‌  در‌  مقابل اذيت  ‌و‌  بديهايش تو‌  رحمت  ‌و‌  لطفت را‌  عطا فرما (تا از‌  رنج  ‌و‌  غم  ‌و‌  آزار دشمن به‌  لطف  ‌و‌  كرم  ‌و‌  احسان تو‌  عوض  ‌و‌  بدل يابم  ‌و‌  شاد خاطر باشم) زيرا هر‌  مكروه  ‌و‌  رنج  ‌و‌  المى در‌  عالم (اگر لطف تو‌  شامل حال ما‌  باشد) دون خشم  ‌و‌  قهرت  ‌آن رنج  ‌و‌  ستم بسى بى قدر  ‌و‌  ناچيز  ‌و‌  تحملش سهل  ‌و‌  آسانست  ‌و‌  هر‌  بلا  ‌و‌  مصيبتى جز قهر  ‌و‌  غضب تو‌  وجود  ‌و‌  عدمش يكسانست (يعنى اگر ما‌  را‌  لطفت شامل  ‌و‌  از‌  قهرت ايمنى حاصل باشد همه سختيها  ‌و‌  بلا  ‌و‌  مصيبتها بر‌ ما‌  وجود  ‌و‌  عدمش يكسان است تنها تو‌  با‌  ما‌  لطف كن  ‌و‌  قهر مكن كه‌  لطف  ‌و‌  قهر خلق هر‌  دو‌  يكى است)
̶    پروردگارا پس‌  چنانكه ظلم كشيدن را‌  مكروه  ‌و‌  ناپسند ما‌  گردانيدى ما‌  را‌  هم از‌  ظلم  ‌و‌  ستم به‌  خلق حفظ كن (كه هرگز قصد ظلم  ‌و‌  آزار كس نكنيم).
̶    خدايا من‌  به‌  جز تو‌  به‌  هيچكس از‌  حالم شكايت نمى كنم  ‌و‌  از‌  هيچ حاكمى غير تو‌  ( در‌  دفع ظلم از‌  خود) يارى نمى طلبم حاشا كه‌  با‌  وجود تو‌  (خداى مهربان با‌  لطف  ‌و‌  عدل  ‌و‌  احسان  ‌و‌  با‌  قدرت كامل  ‌و‌  علم به‌  حال بندگان) رو‌  به‌  غير تو‌  آرم (و از‌  غير تو‌  يارى خواهم) پس‌  تو‌  اى پروردگار من‌  درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  دعاى مرا از‌  كرم به‌  مقام اجابت رسان  ‌و‌  شكوه ام را‌  (از جور ظالم) به‌  رفع  ‌آن مقرون ساز (و غم  ‌و‌  رنجم را‌  از‌  ظلم او‌  برطرف گردان  ‌و‌  به‌  شادى مبدل ساز)
̶    اى خداى من‌   ‌و‌  مرا مبتلا به‌  ياس  ‌و‌  نااميدى از‌  كيفر  ‌آن ظالم  ‌و‌  انتقام  ‌و‌  دادخواهى خود از‌  او‌  مگردان  ‌و‌   ‌آن ظالم را‌  هم مبتلا به‌  ايمنى از‌  كيفر خود مساز تا‌  بر‌ ظلم  ‌و‌  ستم مصر  ‌و‌  متجرى بر‌ من‌  شود (يعنى اى خدا كيفر  ‌آن ظالم را‌   ‌آن قدر به‌  تاخير مى نداز كه‌  من‌  از‌  انتقامت از‌  او‌  در‌  دنيا در‌  ايام حياتم نااميد شوم  ‌و‌  او‌  هم از‌  كيفر  ‌و‌  انتقام تو‌  ايمن گردد  ‌و‌  بر‌ ظلم  ‌و‌  جور من‌  ادامه دهد  ‌و‌  من‌  از‌  صبر  ‌و‌  تحمل  ‌آن ناتوان شوم بلكه زودتر از‌  او‌  انتقام بكش تا‌  مرا از‌  رفع ظلم او‌  شاد سازى  ‌و‌  او‌  را‌  توبه دهى  ‌و‌  از‌  عصيان  ‌و‌  ظلم بر‌ من‌  برهانى  ‌و‌  موفق به‌  ترك ظلم گردانى)  ‌و‌  به‌   ‌آن بيدادگر به‌  زودى كيفر ظلمى كه‌  وعده به‌  ظالمان دادى به‌  او‌  بفهمان (تا به‌   ‌آن كيفر متنبه شود  ‌و‌  از‌  ظلم  ‌و‌  ستم پشيمان گردد)  ‌و‌  بر‌ من‌  هم (كرم كن و) وعده اى كه‌  براى اجابت دعاى مظلومان مضطر داده اى  ‌آن وعده را‌  انجاز فرما.
̶    پروردگارا درود فرست بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش  ‌و‌  مرا موفق بدار كه‌  آنچه در‌  قضا (و قدر) خود از‌  سود  ‌و‌  زيان بر‌ من‌  مقدر فرموده اى (به جان  ‌و‌  دل) بپذيرم  ‌و‌  به‌  هر‌  چه تو‌  از‌  نفع  ‌و‌  ضرر (كه هر‌  دو‌  خير  ‌و‌  صلاح من‌  است) بر‌ من‌  حكم  ‌و‌  تقدير كردى مرا به‌   ‌آن راضى  ‌و‌  خشنود ساز (يعنى خدايا هر‌  چه در‌  عالم تقدير بر‌ من‌  مقدر فرموده اى چه در‌  ظاهر نفع  ‌و‌  سود من‌  باشد يا‌  زيان  ‌و‌  ضرر به‌  حقيقت هر‌  دو‌  خير  ‌و‌  حكمت  ‌و‌  مصلحت است مرا در‌   ‌آن تقدير مقام رضا  ‌و‌  تسليم عطا كن  ‌و‌  از‌  چون  ‌و‌  چرا منزه فرما كه‌  عاليتر از‌  مقام رضا  ‌و‌  تسليم در‌  پيشگاه حضرتت مقامى نيست)  ‌و‌  مرا به‌  طريقه  ‌ى‌  نيكوتر  ‌و‌  محكم اساس ترين آئين (كه طريقه رسول ختمى مرتبت است) هدايت فرما  ‌و‌  به‌  كارى مشغولم بدار كه‌   ‌آن كار سالم  ‌و‌  صالحترين كار (براى دنيا  ‌و‌  آخرت من) است.
̶    و باز پروردگارا اگر خير  ‌و‌  صلاح حال من‌  (بنده ضعيف) نزد تو‌  (مولاى كريم)  ‌آن است كه‌  دادخواهى من‌  مظلوم را‌  از‌   ‌آن دشمن ظالم به‌  تاخير افكنى  ‌و‌  انتقام  ‌آن بيدادگر را‌  به‌  روز (قيامت) كه‌  روز فصل خصومتهاى جميع خلايق است موكول سازى پس‌  درود بر‌ محمد  ‌و‌  آل‌  پاكش فرست  ‌و‌  مرا (در مقابل ظلم  ‌آن دشمن) نيت  ‌و‌  عزم صادق  ‌و‌  صبر دائم (و موفق و) مويد گردان
̶    و مرا (به كرمت) از‌  ميل  ‌و‌  رغبت به‌  اعمال زشت (و شر  ‌و‌  فساد  ‌و‌  تبه كارى شهوت  ‌و‌  غضب)  ‌و‌  از‌  جزع  ‌و‌  بى صبرى مردم حريص (دنيا) در‌  پناه خود محفوظ دار  ‌و‌  اجر  ‌و‌  ثوابى كه‌  تو‌  براى من‌  (در مقابل صبر بر‌ ظلم دشمن) ذخيره عالم آخرتم فرموده اى  ‌و‌  آنچه از‌  كيفر  ‌و‌  عقابت براى  ‌آن ظالم مهيا ساخته اى همه را‌  دايم عينا در‌  خاطرم متمثل ساز (تا تحمل  ‌آن ظلم بر‌ من‌  آسان شود)  ‌و‌  اين تذكر (ثواب مظلوم  ‌و‌  عقاب ظالم) را‌  سبب گردان كه‌  من‌  قانع  ‌و‌  راضى باشم به‌  آنچه (در عالم تقديرت) بر‌ من‌  مقدر فرموده اى  ‌و‌  وثوق  ‌و‌  اطمينان خاطر يابم به‌  (خير  ‌و‌  صلاح بودن) آنچه بر‌ من‌  اختيار كرده اى.
متن عربی صحیفه سجادیه (14)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اعْتُدِيَ عَلَيْهِ أَوْ رَأَى مِنَ الظَّالِمِينَ مَا لَا يُحِبُّ)
يَا مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَنْبَاءُ الْمُتَظَلِّمِينَ وَ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ فِي قَصَصِهِمْ إِلَى شَهَادَاتِ الشَّاهِدِينَ. وَ يَا مَنْ قَرُبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ وَ يَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ عَلِمْتَ، يَا إِلَهِي، مَا نَالَنِي مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِمَّا حَظَرْتَ وَ انْتَهَكَهُ مِنِّي مِمَّا حَجَزْتَ عَلَيْهِ، بَطَراً فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ، وَ اغْتِرَاراً بِنَكِيرِكَ عَلَيْهِ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ خُذْ ظَالِمِي وَ عَدُوِّي عَنْ ظُلْمِي بِقُوَّتِكَ، وَ افْلُلْ حَدَّهُ عَنِّي بِقُدْرَتِكَ، وَ اجْعَلْ لَهُ شُغْلًا فِيمَا يَلِيهِ، وَ عَجْزاً عَمَّا يُنَاوِيهِ 7) اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِي، وَ أَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنِي، وَ اعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِهِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي فِي مِثْلِ حَالِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَعْدِنِي عَلَيْهِ عَدْوَى حَاضِرَةً، تَكُونُ مِنْ غَيْظِي بِهِ شِفَاءً، وَ مِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَفَاءً. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ عَوِّضْنِي مِنْ ظُلْمِهِ لِي عَفْوَكَ، وَ أَبْدِلْنِي بِسُوءِ صَنِيعِهِ بِي رَحْمَتَكَ، فَكُلُّ مَكْرُوهٍ جَلَلٌ دُونَ سَخَطِكَ، وَ كُلُّ مَرْزِئَةٍ سَوَاءٌ مَعَ مَوْجِدَتِكَ. اللَّهُمَّ فَكَمَا كَرَّهْتَ إِلَيَّ أَنْ أُظْلَمَ فَقِنِي مِنْ أَنْ أَظْلِمَ. اللَّهُمَّ لَا أَشْكُو إِلَى أَحَدٍ سِوَاكَ، وَ لَا أَسْتَعِينُ بِحَاكِمٍ غَيْرِكَ، حَاشَاكَ، فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ صِلْ دُعَائِي بِالْإِجَابَةِ، وَ اقْرِنْ شِكَايَتِي بِالتَّغْيِيرِ. اللَّهُمَّ لَا تَفْتِنِّي بِالْقُنُوطِ مِنْ إِنْصَافِكَ، وَ لَا تَفْتِنْهُ بِالْأَمْنِ مِنْ إِنْكَارِكَ، فَيُصِرَّ عَلَى ظُلْمِي، وَ يُحَاضِرَنِي بِحَقِّي، وَ عَرِّفْهُ عَمَّا قَلِيلٍ مَا أَوْعَدْتَ الظَّالِمِينَ، وَ عَرِّفْنِي مَا وَعَدْتَ مِنْ إِجَابَةِ الْمُضْطَرِّينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنِي لِقَبُولِ مَا قَضَيْتَ لِي وَ عَلَيَّ وَ رَضِّنِي بِمَا أَخَذْتَ لِي وَ مِنِّي، وَ اهْدِنِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَسْلَمُ. اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ لِي عِنْدَكَ فِي تَأْخِيرِ الْأَخْذِ لِي وَ تَرْكِ الِانْتِقَامِ مِمَّنْ ظَلَمَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَصْلِ وَ مَجْمَعِ الْخَصْمِ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَيِّدْنِي مِنْكَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ صَبْرٍ دَائِمٍ وَ أَعِذْنِي مِنْ سُوءِ الرَّغْبَةِ وَ هَلَعِ أَهْلِ الْحِرْصِ، وَ صَوِّرْ فِي قَلْبِي مِثَالَ مَا ادَّخَرْتَ لِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَ أَعْدَدْتَ لِخَصْمِي مِنْ جَزَائِكَ وَ عِقَابِكَ، وَ اجْعَلْ ذَلِكَ سَبَباً لِقَنَاعَتِي بِمَا قَضَيْتَ، وَ ثِقَتِي بِمَا تَخَيَّرْتَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَدِيرٌ.

2018-05-06 |

 
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
جدیدترین تجهیزات تالار
دوربین مداربسته
لیپوماتیک
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
نقش دینگ در صنعت حمل و نقل
عوارض روغن خراطین
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
انجام پایان نامه مدیریت
نمایندگی برندها در ایران
فروشگاه اسباب بازی بازیجو

لینک های مفید
تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


 

 

<-LinkTitle->

 

 

شناسايي و توقيف طلاهايي با تركيب نقره
سفر هفته‌ آينده متكي به دوشنبه براي شركت در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامي
بزودی، توزیع نقشه نقاط امن تهران
برداشته شدن محدودیت اعزام هوایی زائران عتبات
گفتگوی تلفنی احمدی نژاد و امیرقطر
یک دلیل علمی برای اینکه بینی خود را عمل نکنید
کواکبیان: بخشیدن غرامت جنگ جفا به ‌خانواده شهداست
با تلویزیون به اینترنت متصل شوید!
گزارش کیهان از عروسی پسر میردامادی: متاسفانه سيدحسن و سيد ياسر خميني هم بودند
فدراسيون فوتبال هلند، حضور خانواده‌ي بازيكنان در آفريقاي جنوبي را ممنوع كرد.
نام جدید سیم کارت های اعتباری همراه اول
بالگرد بسیار لوکس مرسدس بنز + عکس
مصباح‌: ولايت نمادي از ائمه اطهار‌ و انبياء است
مهمترین عناوین روزنامه خبر ورزشی(عکس)
نفوذ بهائيت در پوشش گروههای اجتماعی به شهرداری‌ها
لاريجاني: امام شرايط ايران را از شرمندگي به سرافرازي تغيير داد
اندي كول: لدلي كينگ مي تواند جاي فرديناند را پر كند
وقوع انفجار در استانبول/ زخمی شدن 15 نفر
عکس: علی مطهری در کنار پدر
شورای نگهبان پاسخ نامه احمدی نژاد را داد
نكونام: خيلي از تيم‌هاي جام جهاني از ايران ضعيف‌تر هستند
ناوهای انگلیس آماده بازرسی کشتی های ایران در خلیج فارس هستند
در اولین تمرین پرسپولیس چه گذشت؟
كدخدايي: پاسخ‌مان به نامه رييس جمهور، حقوقي بود
09123456789 به مزایده گذاشته شد
گزارش از تمرین استقلال
15 سال حبس، برای 5 آمریکایی در پاکستان
دنیای زیبای حیوانات 2 (تصویری)
وزیر نیرو: شرایط پر تنشی در وضعیت آب کشور داریم
كرايف از بارسلونا استعفا كرد
گوركف فروشي نيست
قيداری: مسائل دانشگاه‌آزاد تلاش برای حذف رقيب بود
خدمات رایگان تابستانی به دانش آموزان تهرانی
اينيستا: به روياي خود نزديك شده‌ايم
كاسياس دومين بازيكن تاريخ اسپانيا
سرطان حسنی مبارک حتمی است
رشد صادرات مجدد و ترانزيت كالا در كيش
ووووزلايي به نام گزارشگران تلويزيون !
واقعه اي كه دل رهبر انقلاب را شاد كرد
تمدید مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی در 3 استان

 

 

RSS 2.0